Мета:

Метою викладання навчальної дисципліни “Кіберзахист в спеціальних інформаційно-комунікаційних системах” є отримання теоретичних знань та практичних навичок, які необхідні для виконання обов’язків на командних та інженерних посадах в частинах та підрозділах, що мають на озброєнні засоби захисту інформації та системи кібернетичної безпеки, засоби зв’язку, обчислювальної техніки та автоматизовані системи, які обробляють інформацію з обмеженим доступом, а також підготувати курсантів до самостійного освоєння нових технологій та засобів захисту інформації та кібернетичної безпеки.

Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у курсантів системи теоретичних поглядів на сутність та принципи побудови захищених інформаційно-комунікаційних систем, принципів та механізмів захисту інформації у кіберпросторі, застосування основних методів захисту інформаційних та електронних комунікаційних ресурсів інформаційно-комунікаційних систем та мереж, формування політик безпеки та забезпечення розмежування доступу до ресурсів інформаційно-комунікаційних систем, а також у вихованні в них високої відповідальності за забезпечення кібербезпеки.

Компетентності:

ФК 1. Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення професійної діяльності в галузі інформаційної безпеки та/або кібербезпеки.

ФК 2. Здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних методів і моделей інформаційної безпеки та/або кібербезпеки.

ФК 3. Здатність до використання програмних та програмно-апаратних комплексів          засобів захисту інформації в інформаційно-комунікаційних (автоматизованих) системах.

ФК 5. Здатність забезпечувати захист інформації, що обробляється в інформаційно-комунікаційних (автоматизованих) системах з метою реалізації встановленої політики інформаційної безпеки та/або кібербезпеки.

ФК 12. Здатність аналізувати, виявляти та оцінювати можливі загрози, уразливості, дестабілізуючі чинники інформаційному простору та інформаційним ресурсам згідно з встановленою політикою інформаційної безпеки та/або кібербезпеки.

ВСК 1. Здатність створювати, впроваджувати та розгортати системи (елементи) захисту інформації (технічного, криптографічного, організаційного) та кібербезпеки в Збройних Силах України та Міністерства оборони України.

ВСК 2. Здатність експлуатувати та супроводжувати системи (елементи) захисту інформації (технічного, криптографічного, організаційного) та кібербезпеки в Збройних Силах України та Міністерства оборони України.

ВСК 4. Здатність організовувати, керувати та підтримувати процеси функціонування систем (елементів) захисту інформації та кібербезпеки в Збройних Силах України та Міністерстві оборони України, протидії та реагування на інциденти порушення цих процесів.

ВСК 5. Здатність до підготовки особового складу підрозділів системи захисту інформації та кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем Збройних Сил України в умовах повсякденної діяльності та під час ведення бойових дій за допомогою програмних і технічних засобів, тестових програм, контрольних прикладів, групових та індивідуальних інструктажів.

Результати навчання:

РН 7. Діяти на основі законодавчої та нормативно-правової бази України та вимог відповідних стандартів, у тому числі міжнародних в галузі інформаційної безпеки та /або кібербезпеки.

РН 9. Впроваджувати процеси, що базуються на національних та міжнародних стандартах, виявлення, ідентифікації, аналізу та реагування на інциденти інформаційної безпеки та/або кібербезпеки.

РН 11. Виконувати аналіз зв’язків між інформаційними процесами на віддалених обчислювальних системах.

РН 14. Вирішувати завдання захисту програм та інформації, що обробляється в інформаційно-комунікаційних системах програмно-апаратними засобами та давати оцінку результативності якості прийнятих рішень.

РН 15. Використовувати сучасне програмно-апаратне забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій.

РН 18. Використовувати програмні та програмно-апаратні комплекси захисту інформаційних ресурсів.

РН 19. Застосовувати теорії та методи захисту для забезпечення безпеки інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

РН 22. Вирішувати задачі управління процедурами ідентифікації, автентифікації, авторизації процесів і користувачів в інформаційно-комунікаційних системах згідно встановленої політики інформаційної безпеки та\або кібербезпеки.

РН 23. Реалізовувати заходи з протидії отриманню несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів і процесів в інформаційно-комунікаційних (автоматизованих) системах.

РН 24. Вирішувати задачі управління доступом до інформаційних ресурсів та процесів в інформаційно-комунікаційних (автоматизованих) системах на основі моделей управління доступом (мандатних, дискреційних, рольових).

РН 31. Застосовувати теорії та методи захисту для забезпечення безпеки елементів інформаційно-комунікаційних систем.

РНвс 4. Проєктувати системи (елементи) кібербезпеки в інформаційно-комунікаційних системах Збройних Сил України та Міністерства оборони України.