Мета 

Метою викладання навчальної дисципліни “Контроль структури елементів кіберпростору” є здобуття курсантами  знань та умінь використання засобів контролю структури  елементів кіберпростору  обчислювальних (автоматизованих, інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних) систем (суперсистеми Internet) для забезпечення всебічного аналізу їх вразливостей в обсязі виконання завдань (обов’язків, робіт), які передбачені на первинних посадах у певній галузі діяльності.

Призначення

принципи утворення кіберпростору сучасних обчислювальних (автоматизованих, інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних) систем (суперсистеми Internet), технології та засоби  контролю структури його елементів, а також основні (мінімально необхідні) положення науково-методичних підходів дослідження подібних об’єктів (теорії захисту інформації, теорія електронно-обчислювальних машин, теорія систем підтримки прийняття рішень, теорія графів та складних мереж)

Міждисциплінарні зв’язки

навчальну дисципліну забезпечують наступні дисципліни: Алгоритмізація та програмування, Операційні системи, Комп’ютерна електроніка, Дискретна математика, Прикладна криптологія, Вища математика, Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика, Комп’ютерні мережі, Системне програмування та архітектура комп’ютерів, Технології побудови елементів та систем кіберзахисту. 

В свою чергу дисципліна забезпечує вивчення наступних навчальних дисциплін – Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних систем, Комплексні системи захисту інформації, Управління інцидентами та аналіз подій.

Компетентності, яки набуваються під час засвоєння
навчальної дисципліни

Згідно стандарту вищої освіти за спеціальністю 125 “Кібербезпека”:

КФ 2. Здатність  до  використання  інформаційно-комунікаційних  технологій,  сучасних  методів  і  моделей інформаційної безпеки та/або кібербезпеки;

КФ 3. Здатність до використання  програмних та програмно-апаратних  комплексів  засобів  захисту  інформації  в  інформаційно-телекомунікаційних  (автоматизованих) системах;

КФ 11. Здатність  виконувати  моніторинг  процесів функціонування інформаційних,  інформаційно-телекомунікаційних  (автоматизованих)  систем  згідно встановленої політики інформаційної та/або кібербезпеки.

КФ 12.Здатність  аналізувати,  виявляти  та  оцінювати можливі  загрози,  уразливості  та  дестабілізуючі  чинники інформаційному простору та  інформаційним ресурсам  згідно з  встановленою  політикою  інформаційної  та/або кібербезпеки.

Запланований результат навчання

Згідно стандарту вищої освіти за спеціальністю 125 “Кібербезпека”:

3. використовувати  результати  самостійного  пошуку,  аналізу  та  синтезу інформації  з  різних  джерел  для  ефективного  рішення  спеціалізованих задач професійної діяльності;

4. аналізувати,  аргументувати,  приймати  рішення  при  розв’язанні складних  спеціалізованих  задач  та практичних  проблем  у  професійній діяльності,  які  характеризуються  комплексністю  та  неповною визначеністю умов, відповідати за прийняті рішення;

5. адаптуватися в умовах частої зміни технологій професійної діяльності, прогнозувати кінцевий результат;

6. критично  осмислювати  основні  теорії,  принципи,  методи  і  поняття  у навчанні та професійній діяльності;

10. виконувати  аналіз  та  декомпозицію  інформаційно-телекомунікаційних систем;

11. виконувати  аналіз  зв’язків  між  інформаційними  процесами  на віддалених обчислювальних системах;

15. використовувати  сучасне  програмно-апаратне  забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій;

20. забезпечувати функціонування спеціального програмного забезпечення, щодо  захисту   інформації  від  руйнуючих  програмних  впливів, руйнуючих кодів в інформаційно-телекомунікаційних системах;

21. вирішувати  задачі  забезпечення  та  супроводу  (в.т.  числі:  огляд, тестування,  підзвітність)  системи  управління  доступом  згідно встановленої  політики  безпеки  в  інформаційних  та  інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах;

26. впроваджувати  заходи  та  забезпечувати  реалізацію  процесів попередження  отриманню  несанкціонованого  доступу  і  захисту інформаційних,  інформаційно-телекомунікаційних   (автоматизованих) систем на основі еталонної моделі взаємодії відкритих систем;

30. здійснювати  оцінювання  можливості  несанкціонованого  доступу   до елементів інформаційно-телекомунікаційних систем;

36. виявляти небезпечні сигнали технічних засобів;

49. забезпечувати  належне  функціонування  системи  моніторингу інформаційних ресурсів і  процесів в  інформаційно-телекомунікаційних системах;

52. використовувати  інструментарій  для  моніторингу  процесів  в інформаційно-телекомунікаційних системах.