Мета:

Метою викладання навчальної дисципліни “Прикладна криптологія” є отримання слухачами методологічних основ побудови та аналізу засобів криптографічного захисту інформації. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування знань та сукупності вмінь в застосуванні стандартних криптографічних алгоритмів та протоколів для захисту інформації, а також розв’язання задач криптоаналізу та оцінки показників стійкості криптографічного систем.

Компетентності:
Здатність використовувати математичний апарат для освоєння теоретичних основ і практичного використання криптографічних методів захисту інформації.


Результати навчання:
застосовувати стандартні криптографічні алгоритми та протоколи для захисту інформації в спеціальних інформаційно-телекомунікаційних системах;
вирішувати прикладні задачі теорії чисел та модульної арифметики;
здійснювати вибір методів криптографічного захисту інформації під час налаштування засобів захисту інформації;
оцінювати криптографічну стійкість алгоритмів шифрування.