Курс "Фізика" призначений для курсантів заочної форми навчання всіх всіх спеціальностей ВІТІ.

Загальна мета навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни Фізика є: формування базових знаньта сукупності вмінь курсантів, необхідних для розв'язування фізичних задач, включаючи фізичні задачі військово-прикладної спрямованості.

Основними завданнями дисципліни є вивчення найважливіших фізичних явищ, законів і теорій та області їх використання, в тому числі в техніці озброєння та зв’язку.

 Компетентності, які набуваються під час засвоєння

навчальної дисципліни

Згідно з вимогами освітньої-професійної програми навчальна дисципліна забезпечує набиття курсантами компетентності:

ПК-1 Знання і розуміння фізичних явищ та процесів в області електрики, електромагнетизму, електромагнітних хвиль, оптики, твердого тіла і напівпровідників.

Запланований результат навчання

Згідно з вимогами освітньої-професійної програми визначені та сформульовані наступні результати навчання курсантів:

РНп-1 Застосовувати отриманні знання фізичних явищ та процесів в області електрики, електромагнетизму, електромагнітних хвиль, оптики, твердого тіла і напівпровідників під час проведення фізичних вимірювань та експериментів, давати оцінку точності вимірювань.